Bostäder säljs på förhand

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden.Tidigare har det inte gjorts några empiriska eller teoretiska studier för att undersöka förhandstjänsterna. Det som ska undersökas är hur förhandstjänsterna används som marknadsföringskanal och hur detta påverkar kundrelationerna. Något som även kommer att undersökas hur användandet av förhandstjänsterna påverkar användandet av Hemnet. En avgränsning som gjorts är att uppsatsen inte kommer behandla marknadsperspektivet. En kvalitativ forskningsmetod har valts till uppsatsen där en semistrukturerad intervju för att samla in det empiriska materialet har gjorts. Till studien intervjuades fem personer som antingen precis har köpt eller letar efter bostad och fyra mäklare som använder förhandstjänster. I studien framkom det att förhandstjänsten ger möjligheten att skapa en ny typ av relation mellan kunden och mäklaren, dessa relationer kan bli längre eller kortare helt beroende på hur effektiv förhandstjänsten är. Förhandstjänsten kan också bidra till att företaget knyter kunden närmare sig. Trots förhandstjänsternas etablering har fortfarande Hemnet en betydande roll för marknadsföringen men detta kan förändras på grund av förhandstjänsterna. Kunderna visar på en större otålighet och att försäljningarna ska gå snabbt för annars väcker det misstankar om objektet bland köparna. Detta problem finns inte på samma sätt på förhandsmarknaden. Vad kunder och mäklare anser om förhandstjänsterna har visat sig vara en komplex fråga där alla parter har olika åsikter. Förhandstjänsterna bidrar även till att ett större ansvar läggs över på kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)