Övervikt och fetma hos barn inom barnhälsovården : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Övervikt och fetma är idag en växande folkhälsoutmaning, inte minst för barn. Detta utgör en del av barnhälsovårdens arbete och distriktssköterskan har en viktig roll i det preventiva arbetet. Syftet med denna studie var att undersöka orsaker bakom övervikt och fetma hos barn, effekter av åtgärder samt uppfattningar rörande genomförande av åtgärderna inom barnhälsovården. Metoden som använts är en litteraturstudie där aktuell forskning inhämtats från databasen PubMed. Efter granskning och analys inkluderades 16 artiklar och resultatet visar att flera orsaker kan kopplas till risk för övervikt och fetma hos barn såsom duration av amning, sätt att mata, tolkning av barnets signaler, etniskt ursprung, kön och ålder. Vidare visar resultatet att fadern har en betydelsefull roll när det gäller att minska risken för övervikt och fetma. Intervention med hembesök visades vara framgångsrikt och det framkom attityder hos föräldrar där det framfördes både positiva och negativa förhållningssätt till hembesök. Resultatet visar även att det finns skillnader mellan grupper i samhället med avseende på förutsättningar för att förebygga övervikt och fetma hos barn. Denna skillnad var mest framträdande hos föräldrar med socioekonomisk utsatthet där ofta kunskap om, strategier och förståelse för prevention av övervikt och fetma saknades. Vårdpersonal uppfattade holistiskt perspektiv som underlättande i det preventiva arbetet och ansåg relationen till hela familjen som viktig. Att distriktssköterskan har kunskap om olika bakomliggande orsaker till övervikt och fetma är av största vikt, inte minst amningens betydelse som skyddsfaktor. Mer forskning behövs om olika interventioner samt om fäders roll gällande övervikt och fetma hos barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)