HR-yrkets transformering i den digitala eran

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. De utgör en allt mer strategisk partner, förväntas kunna kommunicera digitalt på interna nätverk och kunna översätta data kopplade till mänskliga värden och prestationer i helt ny utsträckning, för att bland annat vinna legitimitet över sin jurisdiktion. Mot denna bakgrund blir det viktigt att analysera digitaliseringen och HR-arbetet för att utveckla kunskaper om hur utbildningarna på landets Personal- och arbetslivsprogram har mött upp denna strukturomvandling. Kvalitetsgranskade forskningsartiklar om digitaliseringen och HR har tillsammans med fack- och branschartiklar utgjort underlaget för att få en mer detaljerad bild av förändringen och vilka nya kompetenskrav som riktats mot de HR-anställda. Därefter har ett strategiskt urval av svenska PA-programs utbildningsplaner och tillhörande kursplaner undersökts för att ge en bild av vilken form av digital literacy universitetens omvärldsanalys lett fram till, det vill säga vilka kunskaper, färdigheter samt vilken förståelse studenterna måste ha utvecklat för att bli godkända. Studien resulterade i ett konstaterande att både HR-personalens roll och arbetssätt förändrats av den digitala utvecklingen samt att funktionen fått anpassas lokalt till tekniska implementeringar i organisationer. En förhöjd implementering av e-HRM och teknologiska styrsystem har i sin tur resulterat i förhöjd efterfrågan på mer tekniska HR- kunskaper av organisationer. Det finns dock inget uppenbart beskrivet i utbildningstexterna av de svenska PA-utbildningarna som tyder på att ett sådant innehåll finns. Studiens analyser åskådliggör ett bristande samförstånd mellan forskning, yrkesverksamma och utbildningar kring dels vikten av digitaliseringen, hur den beskrivs kunna påverka HR-yrket och arbetsplatser samt vad det kan innebära för funktionens framtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)