Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. Skulle några problem uppstå, som exempelvis att ett kontraktsvillkor är felaktigt, så är det fastighetsmäklaren som hålls personligt ansvarig för detta oavsett om denne utformat kontraktsvillkoren själv eller fått hjälp av en jurist. Staten har tillsatt en utredning vars syfte var att komma fram till en ny fastighetsmäklarlag som ska innefatta skyldigheter även för mäklarföretaget vilket nuvarande lagstiftning inte gör. Detta skulle då innebära att även mäklarföretagen åläggs vissa skyldigheter för att ens kunna bedriva sin verksamhet. Däribland föreslås det att de ska inneha en registrering likt den som den enskilda fastighetsmäklaren har idag. Utredningen öppnar upp för möjligheten att mäklarföretaget kan hållas ansvarigt för felaktigheter samtidigt som den enskilda fastighetsmäklaren. Utredningen syftar även på att kvalitetssäkra branschen genom att ålägga Fastighetsmäklarinspektionen ett ansvar att även utöva tillsyn över mäklarföretagen och inte bara fastighetsmäklarna som är fallet idag. Fastighetsmäklarinspektionen måste därför få de resurser som lär behövas för att kunna bedriva tillsynen effektivt och framgångsrikt. Arbetet tar upp olika aspekter till diskussion som ämnar till att föra fram tankar och åsikter om problem som är synliga på dagens marknad. Det eventuella nya rättsläget skulle kunna leda till att ett skadeståndsansvar för mäklarföretaget verkar sida vid sida med det ansvar som den enskilda fastighetsmäklaren har idag. Har båda parterna gjort fel så kan båda komma att ansvara samtidigt. Mäklarföretagens eventuella skadeståndsansvar kan verka som en motivationskraft för att se till att dessa bedrivs på rätt sätt och av redbara och lämpade ägare. Det enskilda ansvaret för fastighetsmäklaren bör dock fortsatt vara starkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)