Barnmorskan som amningsvägledare : En webbaserad enkätundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Josefin Hermansson; Jenni Liveborn; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Amningsfrekvensen i Sverige är en nedåtgående trend. Tidigare forskning visar att mammor upplever amningsvägledning som bristfällig, tvetydig och präglad av tidsbrist. Genom att ta reda på barnmorskors erfarenheter av och inställning till amning och amningsvägledning skulle eventuella kunskapsbrister kunna åtgärdas och missuppfattningar förebyggas.Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av och inställning till amning och amningsvägledning, med utgångspunkt från antalet yrkesverksamma år som barnmorska.Metod: En webbaserad enkätundersökning, prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ design. Data från 120 deltagare analyserades med deskriptiv statistik utifrån medelvärden som centralmått och standardavvikelser som spridningsmått.Resultat: Det framkom olikheter kring amning och amningsvägledning beroende på hur länge barnmorskorna varit yrkesverksamma. Både barnmorskor med kort- och lång erfarenhet menade att tidsbrist påverkade amningsvägledningen. Barnmorskor med kort erfarenhet tenderade att använda “hands on-teknik” i större utsträckning, medan barnmorskor med lång erfarenhet frågade mammor vilket stöd som givits tidigare, innan ytterligare amningsvägledning gavs. Slutsatser: Barnmorskor anser att amningsvägledning är roligt, men svårt. Amningsvägledning präglas av tidsbrist. Samstämmigheten i vårdkedjan brister och föräldrar får sannolikt olika råd från olika instanser, gällande amning. Barnmorskor önskar, oavsett antal yrkesverksamma år, mer utbildning inom amning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)