Ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen avseende finansiell stabilitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mikaela Källmén; [2010]

Nyckelord: Bankrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Det finansiella systemet spelar en central roll i ekonomin. Särskilt banker innehar en viktig roll i allokeringen av finansiella resurser och intar en central position i betalningsmekanismen för hushåll, företag och myndigheter. Störningar i enskilda finansiella institut kan snabbt spridas till övriga institut och till det finansiella systemet som helhet. En krissituation kan snabbt radera förtroendet för hela det finansiella systemet, något som den senaste finanskrisen visade kan få katastrofala konsekvenser för landets ekonomi. När en kris inträffar är det av central betydelse att ansvariga myndigheter snabbt kan agera för att minska krisens effekter. Ett väl etablerat system för finansiell stabilitet och krishantering är därför nödvändigt. I Sverige är ansvaret för finansiell stabilitet fördelat mellan Riksbanken och Finansinspektionen (FI). Riksbanken anses ha ett ansvar för den övergripande stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. I denna uppgift ingår att utreda och analysera faktorer och beteenden som kan leda till systemrisker. Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten härstammar från uppgiften att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, vilket Riksbanken säkerställer dels genom sin operativa roll i betalningssystemet, dels genom att övervaka det finansiella systemet. På grund av den centrala roll som bankerna spelar i betalningssystemet är Riksbankens stabilitetsansvar i huvudsak inriktat på banksektorn. Medan Riksbanken har det övergripande ansvaret för stabiliteten i det finansiella systemet som helhet har FI ansvaret för tillsynen av de enskilda instituten. I denna uppgift anses dock även innefattas ett ansvar för den finansiella stabiliteten. FI:s stabilitetsfrämjande uppgifter sköts huvudsakligen genom tillsyn och tillståndsprövning och FI har även möjlighet att meddela sanktioner gentemot finansiella institut liksom möjlighet att skapa regler för det finansiella systemet. De medel som de båda myndigheterna förfogar över i utövandet av sina stabilitetsfrämjande uppgifter skiljer sig emellertid åt. Medan FI har en rad handfasta verktyg att tillgripa, såsom föreskrifts- och sanktionsmöjligheter, får Riksbanken i första hand förlita sig på dialog och diskussion med det finansiella systemets aktörer. Mellan myndigheterna finns sedan 2003 ett samarbetsavtal med syfte att tydliggöra parternas ansvarsfördelning och samarbete. Rådande ansvarsfördelning är ett resultat av den bankkris som drabbade Sverige i början av 1990-talet. Sedan dess har arbetet kontinuerligt utvecklats och samarbetet fördjupats. Trots detta lyckades myndigheterna inte förhindra 2008-2009 års finanskris. När krisen väl var ett faktum rådde stor oklarhet kring vilken myndighet som var ansvarig, vilket fördröjde krishanteringen. Att vare sig Riksbanken eller FI i tid lyckades förutse och om inte förhindra så i vart fall minska krisens omfattning är naturligtvis ett misslyckande. Det finns därför starka skäl att undersöka var i ansvarsfördelningen det har brustit. Denna uppsats har i detta syfte identifierat en rad områden där förbättringar behöver ske. Den analys som presenteras menar sammanfattningsvis att ansvarsfördelningen behöver göras tydligare och samarbetet mellan myndigheterna ges en mer formell karaktär. Vidare bör Riksbanken ges ett mer uttryckligt ansvar för finansiell stabilitet och starkare krisförebyggande åtgärder. Tillsynen bör ges tydligare fokus på systemstabilitet och uppkomsten av systemrisker, en viss omfördelning av FI:s resurser behöver således ske. Slutligen analyseras möjligheten att placera tillsynen hos Riksbanken med slutsatsen att, även om det finns klara fördelar med en sådan modell, finns det flera problem, inte minst konstitutionella, som måste undersökas ytterligare innan några förändringar i den nuvarande strukturen görs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)