Finns det någon skillnad på sambandet mellan humankapital och finansiell prestation kontra intellektuellt kapital och finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 297 svenska börsnoterade bolag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte: Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation i företag samt om det finns ett samband mellan humankapital och finansiell prestation.  Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. En longitudinell design har genomförts med en tidsperiod på fem år där data är insamlat från 297 företag. Studien baseras på sekundärdata från företagens årsredovisningar som inhämtas från databasen Retriever Business. Data har analyserats genom univariat analys, korrelationsanalys samt multipel regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS. Resultat & slutsats: Resultatet i studien visar att det finns ett positivt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation som är signifikant. Resultatet visar även att det finns ett signifikant positivt samband mellan humankapital och finansiell prestation. Vid jämförelse visar resultatet att det inte finns stora skillnader mellan dessa två samband eller mängden intellektuellt kapital och humankapital hos företagen.  Examensarbetets bidrag: Studien ger bevis att det erhålls ett positivt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation samt även mellan humankapital som egen komponent och finansiell prestation. Vidare ges även resultat att sambanden inte skiljer sig avsevärt mycket vilket tyder på att humankapital är den bidragande komponenten i helheten av intellektuellt kapital. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att välja ett annat mått för variabeln finansiell prestation än det mått som representeras i denna studie. En begränsning i den här studien är att generalisera resultatet till andra företag och därav är ett ytterligare förslag till fortsatt forskning att studera mindre företag. Ett sista förslag är att ta ut alla tre komponenter i intellektuellt kapital och undersöka ytterligare hur de enskilt kan påverka prestationen inom företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)