Styrmedel och avfallsbehandlingstekniker för ett svenskt mobilt slakteri

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: Hälsinge Lantkök AB ”Hälsingestintan” grundades 1999, med en vision att sälja kvalitétskött till konsumenterna. Under 2014 valde företaget att ta ännu ett steg i den riktningen, genom att starta ett mobilt slakteri. Det mobila slakteriet ska åka runt i Sverige för att slakta nötkreatur direkt på gårdarna. Syftet med denna studie har varit att undersöka relevanta styrmedel och behandlingstekniker för Hälsingestintans mobila slakteri. Målen har bland annat varit att beskriva slaktprocessen; identifiera, beskriva och analysera relevanta styrmedel samt att identifiera, inventera och beskriva olika behandlingstekniker för slaktavfallet. Denna rapport är en kvalitativ litteraturundersökning av ett mobilt slakteri och skrivs som examensarbete för Miljöteknikprogrammet – vatten, återvinning, på Högskolan i Gävle under våren 2015. De huvudsakliga informationskällorna för studien har vetenskapliga artiklar och rapporter, lagar, förordningar och föreskrifter på nationell nivå och inom EU samt studiebesök och intervjuer med personal inom Hälsingestintan, Konvex AB och Eskilstuna Energi & Miljö. Studien har bland annat tolkat ABP-förordningen, direktivet om avfall, miljöbalken, djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt ett flertal av Jordbruksverkets föreskrifter. Bland dessa styrmedel anses ABP-förordningen, miljöbalken och Jordbruksverkets föreskrifter vara mest relevanta för Hälsingestintans organisation. De olika behandlingstekniker som undersöks i studien är främst förbränning och rötning, men kort information om miljödiesel och cementtillverkning har också beskrivits. Kostnaderna för förbränning och rötning har också undersökts. Utifrån resultatet av behandlingsteknikerna och styrmedel anses det vara bäst om Hälsingestintan har tre separata insamlingssystem för avfallet istället för två som de har i dagsläget. På så sätt klättrar de högre upp på avfallshierarkin, minskar sin miljöpåverkan från avfallet och arbetar mer hållbart utifrån miljöbalkens hänsynsregler. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)