Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,som genom test på börsmarknaden i USA lyckats fånga upp prisavvikelser bättre än trefaktormodellen.Syfte:Denna studie ämnar undersöka om Fama och Frenchs fem-faktormodell samt Hue, Xue, Zhang´s Qfaktormodelltillför förklaringsvärde för Stockholmsbörsens avkastning i jämförelse med Fama-Frenchs trefaktormodell. Studien analyserar även modellernas konjunkturkänslighet samt faktorernasbetydelse.Metod:Forskningsprocessen är av deduktiv karaktär. Befintliga teorier i form av multifaktormodeller förprissättning av aktier testas med hjälp av empiriska observationer från den svenska marknaden.Studien tillämpar ett kvantitativt tillvägagångssätt och ekonometriska verktyg används för attsäkerställa statistisk signifikans.Resultat:Studien visar att Q-faktormodellen inte tillför förklaringsvärde jämfört med FF3M. FF5M ger resultatsom marginellt överträffar FF3M gällande dess förklaringsgrad. Anledningen till att FF5M presterarbättre bör rimligen ligga i faktorn HML. Resultaten visar också att modellerna är instabila i kortatidsperioder men tenderar ge bättre prediktioner i lågkonjunktur relativt till högkonjunktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)