Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering : en utvärdering av ett förbättringsarbete

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Överrapportering mellan vårdpersonal som arbetar skift utförs vanligtvis bakom, stängda dörrar på en expedition. Samhället idag kräver att vårdarbetet ska vara mer förebyggande och personcentrerat från att tidigare varit sjukdomscentrerad. Detta förutsätter en ökad delaktighet hos personen som vårdas där bland annat personberättelsen är en viktig del i informationsutbytet.  Bedsiderapportering har införts för att öka den äldres deltagande och innebär att den dagliga rapporteringen sker tillsammans med den äldre personen vid hens sängkant. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av bedsiderapport vid vård av äldre. En fokusgruppsstudie genomfördes där sjuksköterskor på en medicinavdelning i södra Sverige medverkade. Totalt genomfördes tre fokusintervjuer med totalt tio sjuksköterskor, som analyserades med kvalitativ induktiv innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna uppskattar grundtanken med överrapportering med bedside, men att det har förekommit problem med brist på förståelse från ledningen samt avsaknad av rutiner för vissa moment under bedsiderapporteringen. Fördelar som har setts är att patienter har varit mer delaktiga och flera sjuksköterskor har upplevt att det har varit skönt att möta personerna med dåligt allmäntillstånd redan under rapporteringen. Problem som uppkommit vid bedsiderapportering har varit när patienten har varit nedsatt kognitivt eller kommunikationsproblem uppstått. Vidare studier bör göras hur de äldre upplever bedsiderapportering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)