Some Day My Prince Will Come : människors tolkning av filmen Snövit (1937) i ett nutida sammanhang

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker med hjälp av receptionsstudier huruvida människors tolkning av filmen Snövit (1937) har förändrats i ett nutida sammanhang. Den teoretiska grunden utgörs av Stuart Halls receptionsstudier och teorier kring tre olika typer av tolkningar; dominant, förhandlande och oppositionell tolkning. Laura Mulveys teorier om the male gaze används för att nå en djupare analys. Teorier från Strinati (2004) och Hirdman & Kleberg (2015) om genus och representation introduceras också. Undersökningen har genomförts genom fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer, dessa bestod av två olika generationer, två födda på 1960-talet och två födda på 1990-talet. Trigger material (stimulans material) har använts för att väcka tankar och minnen hos intervjupersonerna då det för de flesta är många år sedan man såg hela filmen. Av analysen framgår att intervjupersonerna visade exempel på alla tre tolkningar och att det skedde en övergång från dominant till oppositionell tolkning i takt med att personerna blev äldre. Intervjupersonerna kunde också urskilja det manliga perspektivet i filmen och kunde reflektera över att det har skett en förändring över tid. Vissa teman som finns i filmen lever däremot vidare och intervjupersonerna trodde att kärlek är ett tidlöst sådant som kommer att finnas kvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)