Utvecklingsstudie av Adaptiv farthållare för kolonnkörning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Taner Tümtürk; [2020]

Nyckelord: Adaptiv farthållare;

Sammanfattning: Fokus idag ligger på självkörande fordon, fler och fler inom fordonsindustrin utvecklar och forskar inom ämnet. En bit av ämnet är adaptiv farthållare som används för att undvika och minska kollisioner mellan objekt under kolonnkörning. Detta utförs genom att beräkna sträckor upp till 250 m med en distanssensor för långa avstånd och reglera gasreglaget och bromssystemet. Sensorerna kommer att vara grunden till detta arbete. Rapporten tar upp två typer av sensorer som klarar av att mäta längre sträckor, radarsensor som använder sig av radiovågor och lidarsensor som använder laserstråle. Litteraturstudie över befintlig forskning inom ämnet påvisar att olikheter mellan sensorerna finns och de har sina för- och nackdelar. Det som skiljer dem åt är upplösning av objektet och väderförhållanden, vilket kan vara avgörande vilket resultat man strävar efter. För att få reda på vad marknaden har att erbjuda utfördes en jämförande studie. Där ett fåtal sensorer valdes ut för att jämföras och presenteras. I blockschemat visas en skillnad i uppbyggnad av systemet, då det gäller mellan sensorerna radar och lidar. Skillnaderna är på komponentnivå eftersom de använder sig av olika tekniker. Ett övergripande blockschema över systemet presenteras och ett förslag på en arkitektur läggs fram med ett mer specifikt blockschema.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)