Rättssäkerhetsgarantier inom ramen för redan beslutad tvångsvård

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Julia Johansson; [2019-02-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: När en individ tvångsvårdas enligt LVU, LVM eller LPT fattas det många beslut gällande individens liv och frihet inom ramen för den tvångsvården. Besluten kan exempelvis inskränka rörelsefriheten, kontaktmöjligheten med personer utanför tvångsvården eller innebära att tvångsvården förlängs. De beslut som fattas inom ramen för redan beslutad tvångsvård avgör hur ingripande tvångsvården kommer bli och det är därför viktigt att studera beslutsprocesserna ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I uppsatsen identifieras de rättssäkerhetsgarantier som förekommer vid besluten som fattas inom tvångsvården. Huvudsakligt fokus ligger på rättssäkerhetsgarantierna klagorätt och offentligt biträde. Uppsatsen inkluderar dock även andra processuella regler som beslutsfattaren måste följa. För att analysera beslutsprocesserna angrips ämnet med en jämförande metod. Besluten i de respektive tvångsvårdslagarna systematiseras och delas in i olika kategorier där likheter och skillnader identifieras och problematiseras. Genom att behandla de tre tvångsvårdslagarna både för sig och även tillsammans, möjliggör det att särskilt problematiska områden ur ett rättssäkerhetsperspektiv pekas ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)