”Rulla med motståndet” – en kvalitativ studie om hur kontraktsvård utreds och döms ut.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Rättsväsendet och vårdsektorn är ett exempel på två samhällssektorer som vanligtvis inte självklart samarbetar eller förknippas med varandra. Däremot finns det olika former av samverkan som överskrider sektorernas gränser. Ett exempel på detta är vad som i dagligt tal kallas för kontraktsvård. Kontraktsvård kan dömas ut istället för fängelse om det finns vårdbehov av vad som varit bidragande orsak till brottsligheten. Studien problematiserar förhållandet mellan riktlinjer för och den praxis som finns i besluts- och utredningsprocessen. Denna praxis utvecklas i mötet mellan aktörernas olika och ofta kontradiktoriska normer och institutionella logiker. Syfte och frågeställningar Syftet är att beskriva och analysera hur beslutsprocessen och utredningsprocessen om kontraktsvård går till som praktik, och jämföra detta med de regler i praktiken och förordningar som finns kring denna process. Frågeställningarna rörde (1) de inblandade aktörernas respektive ansvarsområden och hur påverkar eventuella skillnader mellan i deras respektive ramar, rutiner och resurser beslutsprocessen, (2) skillnader/likheter mellan de inblandade aktörernas respektive ”högre verksamhetsmål” finns, samt (3) hur beskrivs beslutsprocessen som praktik med utgångspunkt i fråga 1 och 2 och hur väl överensstämmer denna med regler för processen. Metod För att svara på våra frågeställningar och syfte valde vi att utföra kvalitativa intervjuer av professionella inom domstol och frivård. Därefter utgick vi ifrån GT (Grounded Theory) för att analysera materialet och skapa oss en egen teori. Vi utgick ifrån några teorier som berör institutioner för att förstå empirin på en högre nivå; institutionella logiker, kontradiktioner och anomier. Resultat och slutsatser Vi har kunnat se att det finns flera olika motsägelsefulla perspektiv runt kontraktsvård som alla på sitt sätt spelar in i besluts- och utredningsprocessen. Ett annat resultat vi har kunnat se är att det finns olika strävan runt fängelse kontra vård. Dessa strävan skapar kontradiktioner i relation till varandra. Den ena är strävan i att uppfattas som rimligt bestraffande, den andra handlar om en strävan efter vård och den sista är en strävan i att undvika fängelse. Till sist har vi kunnat dra slutsatsen i att det finns en tillämpning med omvänd prioritet i praktiken bland de professionella.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)