“JAG BESTÄMMER NÄR JAG SKALL FARA … KONTROLLEN DÄRA” - en kvalitativ intervjustudie om bilens betydelse för aktivitet och delaktighet för personer med ryggmärgsskada.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Varje år drabbas 300–350 personer i Sverige av ryggmärgsskada. Vid ryggmärgsskada påverkas personens aktivitetsrepertoar och möjligheten till delaktighet i samhället. Bilen kan ge personer med ryggmärgsskada möjligheter att ta sig ut i samhället. Det saknas forskning över hur personer med ryggmärgsskada upplever att bilen har påverkat deras möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhället. Syfte Syftet med studien var att undersöka hur personer med ryggmärgsskador upplever förändring i deras aktivitetsrepertoar och delaktighet vid tillgång till bil. Metod Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju personer med ryggmärgsskada som kör bil. Det insamlade materialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Analysen gav tre huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna blev: frihet, möjligheter och hinder. Slutsats Tillgången till bil har gett deltagarna möjlighet till att välja sina egna aktiviteter, därav har bilen påverkat deras aktivitetsrepertoar. Bilen har ökat deras delaktighet i samhället då den har gett dem möjlighet till att fortsätta arbeta i större utsträckning än om de hade varit beroende av färdtjänst. Den gav även deltagarna möjlighet till att utföra aktiviteter som för dem är meningsfulla och det är något som arbetsterapeuter kan använda sig av vid arbete med andra i målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)