"Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. En kvalitativ ansats ligger till grund för studien och genom en övergripande ideologianalys undersöks i synnerhet hur värderingar om jämställdhet, kön och könsmönster framställs och förmedlas genom läromedel och lärarledd undervisning. Utifrån undervisningen synliggörs samtidigt antaganden om målgruppens värderingar som står i kontrast till de etablerade svenska värderingarna. Datamaterialet samlades in genom en kvalitativ textanalys av läromedlet Mål 2 och semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som undervisar på språkintroduktion. De centrala teoretiska begreppen utgår från Jörgen Mattlars användning av ideologi och hegemoni. Det sistnämnda innebär att de föreställningar som den dominerande klassen tar fasta på blir till sunt förnuft och den sanning som inkluderar moral, traditioner och levnadsnormer som är grundläggande för samhället. De två ideologiska parametrar som vi tar fasta på i studien är essentialismen, en filosofisk ståndpunkt som betonar biologiska skillnader som naturliga, vilket ställs emot konstruktivismen som betonar fenomen som socialt konstruerade. Resultatet visar att det finns ideologiska spänningar mellan hur kön, könsmönster och jämställdhet framställs och förmedlas vilket dras mellan en essentialistisk och konstruktivistisk ideologiproduktion. Hegemoniska värderingar gällande det svenska samhället som norm framställs och förmedlas som överordnade i undervisningen genom antaganden om målgruppens värderingar. Detta syns genom olika sätt genom undervisning av jämställdhet, kön och könsmönster utifrån ämnen som familj, föräldraledighet, yrken och relationer etcetera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)