Att ha varit på flykt : En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa uppsats var att belysa ämnet transferfasen och undersöka hur transferfasen påverkar vuxna immigranters psykiska och fysiska hälsa. För att fånga ämnets subjektiva dimension genomfördes semistrukturerade intervjuer med två kvinnor och fyra män. Intervjuerna visade att alla informanter har genomgått en svår transferfas. För att analysera det empiriska materialet användes Lazarus och Folkmans copingteori. De resultat som framkommit i analysen visar att transferfasen har betydelse för immigrantens hälsa. Vidare visar resultatet att informanterna använde copingstrategier som ett verktyg för att orka hantera sin vardag. Undersökningen kan ligga till grund för andra forskare som i framtiden vill göra fortsatta studier av transferfasens betydelse för immigranten.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)