Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. Denna studie undersöker associationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömnproblem och upplevd psykologisk påverkan av PMS. En tvärsnittsstudie med ett internet-baserat självskattningsformulär utfördes på 303 svenska kvinnor i åldrarna 18–51 år (M=28,2 SD=8,415). Korrelationsanalys visade att upplevd stress (r= .42), sömnproblem (r= .23) och konsumtion av sötsaker (r= -.12) var associerat med grad av påverkan av PMS, där mer frekvent konsumtion av sötsaker, högre grad av upplevda sömnproblem och stress var associerat med högre grad av PMS. Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan PMS och intensiv fysisk aktivet, vardagsmotion, stillasittande, rökning, konsumtion av grönsaker, fet och salt mat. En linjär multipel regressionsanalys utfördes på de variabler som signifikant korrelerade med premenstruell påverkan. Premenstruell påverkan predicerades endast signifikant av upplevd stress och upplevda sömnproblem. Modellen förklarade 9% (Adjusted R² =.09) av premenstruell påverkan: F (3, 299) = 10,921, p = <.000., med en mycket liten förklarad varians. Resultat från denna studie indikerar att det finns en relation mellan stress, sömnproblem och påverkan av PMS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)