Svea hovrätts bristande hantering av det konventionsrättsliga besittningsskyddet i artikel 8 EKMR - En problematisering i förhållande till artikel 6(1) EKMR

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I RH 2014:45 prövade Svea hovrätt för första gången frågan om hur bostadshyresgästers åberopande av rätten till respekt för hemmet enligt artikel 8 EKMR ska hanteras som grund mot uppsägning av ett hyresavtal. Hovrätten konstaterade att en hyresgäst som hyr sin bostad har en mer begränsad rätt till hemmet och föll sedan tillbaka på hyreslagens skälighetsbedömning. Den praxis som etablerades genom RH 2014:45 har följts i samtliga efterföljande fall som hovrätten har tagit upp till prövning och inga hyresgäster har hittills lyckats få till stånd en förlängning av hyresavtalet genom att åberopa artikel 8. Med andra ord har hovrättens beslut baserat på hyreslagens skälighetsbedömning hittills aldrig ändrats på grund av artikel 8. Denna praxis har kritiserats för att det i bedömningen inte görs en tillåtlighetsprövning av inskränkningen i rätten till respekt för hemmet. Det görs alltså ingen prövning av hyresgästernas situation utifrån Europadomstolens praxis avseende artikel 8. Hyreslagens skälighetsbedömning och tillåtlighetsprövningen i förhållande till artikel 8 kan skilja sig åt vad gäller vilka faktorer som tillmäts betydelse. I praktiken får hyresgästerna inte fallet bedömt i ljuset av artikel 8. Föreliggande uppsats undersöker huruvida hovrättens nuvarande praxis är förenlig med rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6(1) EKMR. Slutsatsen är att det finns skäl att anta att så inte är fallet på grund av att domskälen inte är tillräckligt motiverade och att besluten i förhållande till artikel 8 kan anses vara godtyckliga. Det finns emellertid en möjlighet att Europadomstolen i praktiken hade bedömt hela förfarandet utifrån artikel 8 och således bortsett från ett åberopande av artikel 6(1) om fallet hade prövats i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)