Lojalitetsplikt mellan borgensman och kredittagare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Cecilia Wesslén; [2013]

Nyckelord: Borgen; lojalitet;

Sammanfattning:

Följande framställning behandlar frågan om det finns en viss lojalitetsplikt mellan borgensman och kredittagaren. Läsaren bör vara medveten om att frågan om lojalitetsplikt mellan kredittagare och borgensman i princip knappt har behandlats i de rättskällor som finns att tillgå. Frågan har inte tagits upp i varken lag eller förarbeten och i de fall frågan alls har behandlats i rättspraxis och i den juridiska doktrinen har detta gjorts mycket hastigt och svävande. I framställningen anses dock lojalitetsplikt kunna grundas genom borgensförhållandets natur. Med borgensförhållandets natur avses partskonstellationen, accessoriteten och regressrätten. Grunden för framställningens slutsatser härleds alltså huvudsakligen från allmänna rättsprinciper som anses gälla vid borgensåtaganden.

       Framställningen avser att visa hur lojalitetsplikt bör föreligga mellan parterna och vilken typ av handling denna skulle kunna bestå i för respektive part. Av borgensmannens lojalitetsplikt bör kunna följa en skyldighet att tillvarata kredittagarens rätt att innehålla betalning som påtryckningsmedel mot kreditgivaren då sådan rätt finns. För att sådan plikt inte ska bli för betungande för borgensmannen bör förutsättas att affärsmässig ersättning utgår varför lojalitetsplikt för borgensmannen i princip endast aktualiseras då borgensmannen är en professionell aktör. Av kredittagarens lojalitetsplikt bör kunna följa en skyldighet att medverka till kvittning för att lösa borgensmannen från skuld för vilken kredittagaren ska stå den slutliga ekonomiska bördan. För att sådan plikt inte ska bli för betungande för kredittagaren och inte heller inkräkta på kreditgivarens rätt att göra vissa avräkningar bör medverkansplikt endast aktualiseras då kreditgivaren inte har möjlighet att framtvinga kvittning mot annan fordran och kredittagaren inte heller riskerar att själv lida ekonomisk skada genom att medverka till kvittningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)