Att vara eller icke vara: humanitära interventioners legitimitet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att finna svar på hur legitim FN:s humanitära intervention i Sydsudan är utifrån Nicholas J. Wheelers solidaristiska ramverk. Därefter diskuteras hur väl kriterierna kan avgöra interventionens legitimitet. Utifrån Wheelers fyra kriterier för vad som är minimikraven för en humanitär intervention kommer en kvalitativ textanalys utföras med en teorianvändande metod. Studien slår fast att FN:s närvaro i Sydsudan kan anses legitim utifrån de tre första kriterierna, men uppfyller däremot inte det fjärde kriteriet. Detta resulterar i att interventionen inte kan anses legitim. Resultatet av den teoretiska diskussionen innebär att kriterierna till viss del avgör interventionens legitimitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)