Motivation till och Upplevelsen av Hinderbanelopp : Obstacle Course Race (OCR)

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Föreliggande studie syftade till att använda självbestämmandeteorin för att öka kunskapen om motiv till OCR-deltagande i Sverige genom att studera a) deltagarnas upplevelse av självbestämmande utifrån motivationsregleringarna, b) om de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs i deltagandet och c) vilka egenskaper (t.ex. utformning av loppen, svårighetsgrad på hinder, omgivning) i själva OCR-eventet som kan relateras till dessa faktorer. OCR räknas som en av de snabbast växande sporterna i världen och verkar utmana samt attrahera en stor mångfald. En kvalitativ forskningsmetod användes där åtta deltagare (3 kvinnor och 5 män) från sydvästra Sverige intervjuades för att få en djupgående inblick i motivationen samt upplevelsen av eventen. Samtliga deltagare hade deltagit i minst ett OCRevent i Sverige innan intervjuerna. Intervjuerna samt analyserna var baserade på de tre grundläggande psykologiska behoven och motivationsregleringarna utifrån Självbestämmandeteorin (SDT). Studiens huvudsakliga fynd indikerade att deltagande i OCR bidrog till både inre och yttre motivation och att samtliga behov utifrån SDT tillfredsställdes, vilket genererade i att en hög nivå av självbestämmande upplevdes bland deltagarna. Vidare visade resultaten att det fanns motivationsfaktorer, exempelvis den sociala omgivningen, glädjen, utmaningen och utvecklingen, som hade större påverkan än andra faktorer. Det ansågs i den föreliggande studien att deltagarna upplevde en hög nivå av självbestämmande och att OCR kan bidra till ett ökat psykologiskt välbefinnande. Framtida forskning bör studera ett större och mer slumpmässigt urval för att öka generaliserbarheten men även ta del av de negativa hälsoeffekterna OCR (extremsport) skulle kunna bidra till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)