Migration och utveckling - en studie om dess relation och hur migration kan skapa möjligheter till utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Genom alla tider har migration varit ett frekvent inslag i människans utveckling. Idag har globaliseringen och de teknologiska framstegen möjliggjort ett än större flöde av människor världen över. De flesta länderna i den industrialiserade världen har en svag och i vissa fall till och med en negativ befolkningstillväxt samtidigt som många av u-länderna kämpar med en stark befolkningstillväxt. Detta har lett till att många människor migrerar i jakt på bättre levnadsstandard i rikare länder även om majoriteten av världens migration är intern. Invandring är nödvändig i många länder för att klara försörjningen för de allt mer åldrande befolkningarna. Frågan som väcks är om denna migration kan förändra förutsättningarna och möjligheterna till utveckling och i så fall hur detta visar sig. Vidare bör det i så fall undersökas om ursprungs- och destinationsländer påverkas olika. Därför har min frågeställning i denna uppsats varit: • Påverkar migration förutsättningarna för utveckling, och i så fall i vilken utsträckning? Jag valde även att ha två delfrågor som i min analys skulle hjälpa mig och dessa var: • Om och i så fall hur påverkas ursprungsländer av migration? • Om och i så fall hur påverkas destinationsländer av migration? De teoretiska utgångspunkterna valde jag utifrån tanken om att visa vad som styr valet att migrera, vilka ramverk som reglerar migration samt även ett bakgrundsavsnitt som målar upp den generella bilden av internationell migration. Inledningsvis presenterar jag push- and pullteorin som behandlar valet att migrera och vilka påverkande faktorer det finns. Vidare tas två europeiska ramverk upp, Schengenavtalet och Dublinförordningen, som reglerar internationell migration då det saknas ett effektivt, allmängiltigt och globalt regelverk. Avslutningsvis finns det ett avsnitt som ska ge en bakgrund till förståelsen av hur den internationella migrationen ser ut. I analysen presenteras inledningsvis olika former av migration då det är viktigt att göra en distinktion av de olika typerna. Jag valde att ta upp arbetskraftsmigration, asyl och cirkulär migration då dessa tre former kan ses som viktiga. Detta för att arbetskraftsmigration är ofta den vanligaste orsaken att migrera, asyl för att det är en viktig och påtvingad form av migration samt cirkulär migration som generellt sett ses som den form av migration som bäst kan skapa utvecklingsmöjligheter. Vidare diskuterar jag för- och nackdelar av migration och dess påverkan på utvecklingsmöjligheter. I ursprungsländer märks tydligt remitteringar som positiv effekt samtidigt som fenomenet Brain Drain ses som negativt. För destinationsländer uppstår andra utmaningar i form av misstänksamhet och rädsla bland ursprungsbefolkningen men i gengäld kan migranter ofta bidra starkt till den inhemska ekonomiska tillväxten och utvecklingen. De slutsatser jag kunnat dra är att migration är ett komplext, heterogent och svårbehandlat fenomen där det kvarstår mycket arbete dels för respektive land men även på en global nivå. Migration kan påverka möjligheterna till utveckling i både ursprungs- och destinationsland men i vilken utsträckning beror på hanteringen av konsekvenserna för att utnyttja migrationens fulla utvecklingspotential. För att det finns är uppenbart, frågan är endast huruvida det kan användas på bästa sätt. Trots många negativa händelser kring detta ser utvecklingen ljus ut för migration och utveckling, vilket är nödvändigt då migration är en företeelse som i de flesta fall ser ut att öka i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)