Ger digitala översikter översikt? : – Vårdpersonalens användning och behov av verktyg för att skapa helhetsperspektiv på patientrelaterade arbetsuppgifter inom psykiatrin.

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

Sammanfattning: Bakgrund: idag finns många digitala verktyg för att visualisera data i översikter men i vårdens ordinarie system lyser dessa med sin frånvaro. Istället använder dagens vårdpersonal ofta papper för att förmedla information och data precis som omvårdnadsvetenskapens pionjär Florence Nightingale gjorde när hon tidigt påvisade att visualisering av vårddata kan hjälpa till att påvisa och förklara komplexa samband inom vården. Syfte: undersöka användning och behov av översikter av patientspecifika vårddata samt patientrelaterade arbetsuppgifter hos vårdpersonal inom psykiatrin.Material och metod: studien har en explorativ ansats och utgår från intervjuer av sjuksköterskor och undersköterskor inom psykiatrin. Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: journalens brist på processtöd, mobilitet samt instrument för visualisering kompenseras av muntlig information samt egengjorda pappers- och digitala lösningar. Många informanter önskar bättre sökfunktioner och visualiseringar av komplexa sammanhang samt ökad mobil tillgång till information och data. För översikt förlitar öppenvården sig mer på egna lösningar i pappersform än digitala översikter, slutenvården använder digitala översikter men även mycket papperslösningar. Vårdpersonalen tar olika vägar till översikt men baserar kunskapen på samma information. Stora skillnader finns mellan den information slutenvård och öppenvård behöver. Pappersjournalen minns som lättillgänglig, framförallt genom dess mobila egenskaper samt att den inte omgavs av inloggningsförfaranden.  Slutsats: digitala översikter skapade i samarbete med tekniker kan vara en framgångsfaktor men öppenvård och slutenvård kan inte förväntas ha samma översikt eftersom de har olika behov. Eventuellt kan även individer ha behov av att skräddarsy sin egen digitala översikt. Framförallt slutenvården behöver ett processtödsverktyg, i avsaknad av det skapas egna system som ofta är i pappersformeftersom det har de egenskaper vad det gäller mobilitet samt möjlighet att fritt disponera anteckningar som personalen efterfrågar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)