Offentlig måltidsverksamhet i egen regi eller på entreprenad?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Måltidsverksamheter inom offentliga sektorer har över 100 års historia där den svenska väl- färden har en stor betydelse med skatteintäkter som till exempel finansierar skolmåltiderna. Privata aktörer konkurrerar idag på marknaden för att få driva måltidsverksamheter inom of- fentliga sektorer. Genom att använda Mintzbergs organisationsteorier har vi undersökt om det finns organisatoriska skillnader mellan privata och offentliga måltidsverksamheter. När det gäller att studera ledarskapet har vi använt oss av fyra ledarskapsteorier: strukturella, HR, symboliska och det politiska ledarskapet. De tillsammans med FAMM (Five Aspectes Meal Model) ligger till grund för att visa om det finns samband mellan organisationen och ledar- skapet i måltidsorganisationer. En kvalitativ metod användes med semistrukturella intervjuer där sex respondenter deltog. Tre chefer från privata organisationer och tre chefer ifrån offent- liga organisationer. Intervjuerna kodades och kategoriserades. Resultatet bygger på de fem kategorier som framkom från kodningarna: organisation, avtal och kontrakt, ledarskap och ekologiskt. Under respektive kategori redovisas varje respondents syn och attityd inom äm- net. Det visar sig att det finns skillnader mellan privata och offentliga organisationer. De pri- vata har en mer positiv syn på personalen som visar på ett mer HR- inriktat ledarskap medan offentliga organisationer värnar mer om ekologiska produkter. Det kan bero på att deras bud- getar inte får gå med vinst och deras samhällsansvar via politiska mål. Strukturellt kan man inte se några skillnader där samtliga organisationer är toppstyrda med liknade funktioner. Däremot är respondenterna i de offentliga organisationerna ofta missnöjda med de politikiska målen som styrde deras arbete vilket de privata aktörerna inte berördes av i samma utsträck- ning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)