Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda : en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: En ökad miljömedvetenhet har bidragit till en ökad efterfrågan på företag som tar miljöansvar. Studier visar att företag som gör detta kan dra nytta av miljöarbete i sin kommunikation mot marknaden. Samtidigt visar allt mer forskning olika fördelar som företag kan skapa internt genom miljöarbe. Denna studie syftar till att undersöka hur motivation kan skapas hos anställda i en livsmedelsbutik med tydlig CSR-inriktning för att identifiera vilken roll CSR-inriktningen spelar i skapandet av motivation. Studien har en induktiv ansats och utförs i fallstudieformat där ICA Torgkassen i Uppsala står som fallföretag. Detta eftersom företaget har en historik av framgångsrika CSR-initiativ. Företagets anställda intervjuas i fokusgrupper och materialet från dessa intervjuer ligger till grund för val av teori och sedermera den analys som utförs. Under intervjuerna framkommer vad respondenterna generellt värdesätter i arbetet och mer specifikt hur de förhåller sig till företagets miljöarbete. Det teoretiska ramverk som används bygger på en kombination av CSR-begreppet och motivationsteori. Motivation beskrivs utifrån Deci och Ryans (2000) uppdelning av yttre och inre motivation. För att vidare förklara hur inre motivation kan uppstå till följd av CSR-arbete används Thomas och Velthouses (1990) förklaring av begreppet employee empowerment. Studien identifierar två huvudsakliga motivationsfaktorer som stärks till följd av miljöarbetet: känsla av meningsfullhet och kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)