Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Sammanfattning: Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. Då skogen brukas bör hänsyn tas till ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Den andra föryngringsmetoden är ”Trolle - Ljungbymetoden” som inte kräver markberedning då varsamma men frekvent återkommande ljushuggningar görs för att släppa ner en lagom mängd solljus till förnan. Metoden är tilltalande ur ett ekologiskt, socialt men så även ekonomiskt perspektiv. Metoden kräver dock tid och kunskap. Undersökningen genomfördes med äldre data från Tönnersjöhedens försökspark som representerar markberedning. Data som representerar Trolle - Ljungbymetoden samlades in våren 2020 genom traditionell plantinventering på Ryssberget, Trolle - Ljungby gods. Studiens resultat visar att markberedning av bokens föryngringslokal leder till högre plantantal än då Trolle - Ljungbymetoden tillämpas. Föryngring av bok utan markberedning resulterar i ett lägre plantantal, även om föryngringen anses godtycklig. Nedan presenteras studiens huvudresultat:  Markberedning har en positiv inverkan på bokplantans etablering och utveckling.  Trolle - Ljungbymetoden har en acceptabel inverkan på bokplantans etablering och utveckling.  Differensen i antalet etablerade bokplantor hos respektive metod är märkbar.  Markberedningsfrekvensen hos skogsbolagen i Skåne är ytterst varierande. Uppsatsen ger idéer till vidare forskning inom ämnet och ger en överblick i boksskogsskötsel. Förslag till fortsatta studier är en upprepad undersökning men även inkludera fler försöksled. Något som borde undersökas är kostnader och prestationer i ungskogsröjning där bestånden etablerats med de metoder som studien berör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)