Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. Företag och organisationer har rekommenderats att arbeta hemifrån så gott det går. Studie är en fallstudie och djupanalys av hur en kommun arbetar med att möta krisen kring Covid-19. Den handlar om kommunen arbetar med deras interna struktur och framför allt hur omställningen har gått från att arbeta på fasta kontor till att på kort tid implementera en organisationsförändring för att kunna låta sina anställda arbeta online hemifrån.   Syfte: Med denna studie vill jag undersöka hur en kommun arbetar med online som företagsstruktur innan och efter Covid-19 pandemin för att sedan ta reda på hur en beslutsfattare inom en kommun arbetar med att möta krisen med pandemin.   Teori: Teorin består av två huvudområden; Organisationsstruktur och organisationsförändring. Där olika teorier som rör omställningar och strukturer lyfts fram som är relevanta för fallstudien.   Metod: Studien är gjord genom en kvalitativ induktiv forskningsansats med en fallstudiedesign. Där en djupanalys har gjorts efter att jag har utfört en intervju med en högt uppsatt HR-chef inom en kommun i Mellansverige för att samla in den data som studien baseras på.   Analys: Analysen tar upp vad kommunen har och har haft för svagheter respektive styrkor för att möta denna och framtida kriser. Det lyfter också fram vilka teoretiska begrepp och metoder som har användes och kan användas i liknande situationer samt hur kommunen har förändrat sin organisationsstruktur till allt mer digital och online verksamhet.   Slutsats: Det går aldrig att förbereda sig för en kris. Kommunen gör övningar och tar lärdomar av andra kommuner. Att förändra kommunens struktur under loppet av ett par månader har gått bra tack vare att man implementerat digitala verktyg som underlättar för medarbetarna att arbeta hemifrån i större utsträckning. Kommunen tror att man i framtiden kommer att arbeta med en hybrid struktur där online och kontorsarbete mixas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)