Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet, som deltagit i forskningsprojektet EthicoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning.Empiriinsamling har skett genom elevintervjuer, vilka spelades in, transkriberades och kodades.Där efter gjordes en tematisk analys av materialet, vilket gav två huvudteman och sju underteman.I analys av det insamlade materialet har framgångsfaktorer och utvecklingsområden kunnatidentifieras, vilka kan ha bidragit till elevernas olika upplevelser. Dessa framgångsfaktorer ochutvecklingsområden synliggör hur undervisningsmodellen i EthiCoⅡ kan utvecklas framåt, om intresse finns att använda undervisningsmodellen igen.Huvudresultatet av denna studie är att elever på mellanstadiet, vilka deltagit iforskningsprojektet EthiCoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning som delvisutvecklande och delvis utmanande. Faktorer vilka tycks vara bidragande till dessa upplevelserär användningen av skönlitteratur i etikundervisningen samt hur väl läraren lyckas skapa gruppkonstellationer där eleverna befinner sig inom varandras proximala utvecklingszoner.Resultatet i denna studie synliggör en skillnad mellan hur eleverna på de två skolorna uppleverde genomförda gruppdiskussionerna. Fler elever från den ena skolan upplever gruppdiskussionerna som utmanande, än från den andra skolan. Denna skillnad i upplevelse vore intressant att undersöka mer ingående och vore således en lämplig fortsättning, för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)