Förståelsen av matematiska texter – en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt behandlar de svårigheter och möjligheter elever möter i matematiska texter med särskilt fokus på läsförståelse. Syftet med kunskapsöversikten är att utforska detta för att bilda en större förståelse för våra framtida elever samt att sedan kunna möta dem på bästa sätt i vår framtida yrkesprofession som lärare. För att ta reda på hur läsförmågan kan påverka hur elever tolkar matematiska texter har en litteraturstudie över tidigare forskning gjorts. Forskningen som redovisas belyser flera olika svårigheter i matematiska texter. Några exempel på svårigheter som nämns är texters struktur, det matematiska språket, olika kontexter och missgynnande lässtrategier. Utifrån elevers läsförmåga och språkliga förmåga påverkas förståelsen av den matematiska texter. De matematiska texterna är framförallt tänkta som en hjälp till eleverna för att underlätta konkretisering och öka förståelsen. Elever som missar väsentlig information eller fastnar i texten och inte kommer till lösning blir däremot inte hjälpta av texter. Forskningen som redovisas i resultatet är eniga om att texter i matematik ställer specifika krav på elevernas läsförmåga. Dock är de inte eniga om ifall specifika lässtrategier för matematiska texter bör läras ut och inte heller vilka lässtrategier som fungerar bäst på matematiska texter. Som framtida lärare behöver vi känna till svårigheter i matematiska texter och även vara medvetna om hur elevernas varierande läsförmåga kan påverka hur de tolkar matematisk text.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)