Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Bearbetning och utvinning av resurser har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Modeindustrin är en bransch som är mycket resurskrävande och har en stor negativ påverkan på både människor och miljö. Fast fashion utvecklades i början på 1990-talet för att kunna snabba på produktionsprocessen och snabbt få ut nya trender på marknaden. Mer än hälften av all tillverkning inom fast fashion kasseras inom ett år och studier visar att svenskar köper tretton kilo textilier per person och år, varav åtta kilo av dessa slängs i soporna. Cirkulär ekonomi inom mode bygger istället på att försöka minska avfall och designa produkter där materialet kan hållas i omlopp längre. Hållbart mode har på senare tid fått ökat fokus hos konsumenter vilket uppmuntrar företag att ta fram mer hållbara produkter för att möta efterfrågan. Syfte: Med bakgrund i modebranschens negativa påverkan på både hälsa och miljö samt marknadens efterfrågan på hållbart mode, så är syftet med denna studie att skapa förståelse för hur svenska fast fashion-företag förhåller sig till cirkulär ekonomi. Metod: Studien är av kvalitativ form med en abduktiv ansats. Datainsamlingen består av en sammanställning av Gina Tricot, KappAhl, Lindex och H&M Groups hållbarhetsredovisningar, information från webbplatser samt intervjuer. Som komplement har även Jennifer Larsson, forskningsassistent och designer på Science Park Borås, intervjuats för att bidra med ett oberoende perspektiv. Slutsats: Studien visar flera likheter kring hur svenska fast fashion-företag arbetar med hållbarhet, exempelvis att alla företagen arbetar med egna hållbarhetsmärkningar och erbjuder insamling av kläder i butik. De möjligheter som studien visar är bland annat att inkludera cirkularitet redan i designstadiet och användandet av alternativa material. Vidare har även alla företagen satt upp mål med sitt hållbarhetsarbete och har planer på en omställning till cirkulära arbetssätt. Det kan däremot vara problematiskt att alla företag ska göra en omställning samtidigt, då det inte finns tillräckligt med material för detta. Slutsatsen blir därför att vi med stor sannolikhet kommer se en mer cirkulär modebransch framöver, men exakt hur denna kommer att vara utformad och inom vilken tidsram det kommer vara genomfört är i dagsläget svårt att förutsäga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)