Bye Bye Beijing? : En fallstudie om hur valet av outsourcingstrategi påverkar kassaflödet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Sammanfattning: Under en längre tid har man sett en växande trend hos företag att i allt större utsträckning outsourca delar av eller hela sin producerade verksamhet till så kallade lågkostnadsländer världen över för att erhålla billigare produkter för att kunna bemöta den ökade konkurrens som uppstått. Trots detta riktas stark kritik mot outsourcing som affärsstrategi då många tillverkande företag upplever att den totala kostnaden för att erhålla produkterna blir högre i och med att avståndet mellan produktion och marknad ökar och därmed ger upphov till stora påfrestningar på företagets kassaflöde. Ett positivt kassaflödet är viktigt för företagen eftersom det visar deras likvida ställning. Diskussioner kring att flytta produktionen till närliggande länder, så kallad nearshoring, har därmed blivit en mer aktuell strategi för många av dagens företag i hopp om att förbättra den ekonomiska ställningen.Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram en modell för att beskriva och förklara hur ett byte från offshoring till nearshoring påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten för att sedan ge förslag på ett lämpligt nearshoringland.Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsstudie med kvantitativa inslag med ett positivistiskt, deduktivt synsätt. Primärdata har samlats in genom ostrukturerade intervjuer erhållna genom ett bekvämlighetsurval. Slutsats: Sammanfattningsvis har det visat sig att ett byte av produktionsland från Kina till Europa leder till reducerade totalkostnader samt en minskad kapitalbindning. Det har därför visat sig att det finns anledning till att ifrågasätta huruvida ett europeiskt företag bör outsourca sin produktion till Kina.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)