Varumärkets betydelse i köpbeslutet av laptops - spelar det någon roll? : En kvantitativ studie om betydelsen av socialt inflytande, varumärkestillit, varumärkeslojalitet och priskänslighet i studenters köpbeslut av PC och Apple laptops.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Frågeställning:     1. Hur inflytelserika är de fyra oberoende variablerna: socialt inflytande, varumärkestillit, varumärkeslojalitet och priskänslighet i studenters köpbeslut av laptop?2. Finns det skillnad i sambanden mellan studenters köpbeslut av Apple respektive PC laptops?  Syfte:   Syftet med studien är att analysera sambandet mellan köpbeslutet och varumärkeslojalitet, varumärkestillit, socialt inflytande samt priskänslighet i kontext till laptops hos studenter inom akademin för ekonomi, samhälle och teknik hos Mälardalens universitet.  Metod:                       Denna studie är baserad på en kvantitativ forskningsmetod där data samlats in via en digital enkätundersökning. Detta resulterade i att 285 medverkade i undersökningen. En teorimodell utformades tillsammans med tillhörande hypoteser. Resultatet undersöktes med multipel linjär regressionsanalys i IBM SPSS statistics.  Slutsats:                     Resultatet visade att varumärkeslojalitet är den mest avgörande variabeln bland studenternas köpbeslut av laptops, särskilt bland Apple användare. Varumärkestillit är samtidigt en viktig variabel för studenternas köpbeslut, främst hos PC användare där resultatet visar att varumärkestillit är viktigare hos dem än för Apple användare. Utöver detta visade resultatet att priskänslighet har ett negativt inflytande hos Apple-användare. Inga slutsatser kan dras om socialt inflytandes påverkan över studenternas köpbeslut för vare sig PC eller Apple användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)