Den realistiska problematikern : -En systematisk litteraturstudie om entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Det här är en systematisk litteraturstudie som belyser förhållandet mellan de tre begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik. Resultatet består av två metaanalyser som behandlar begreppens likheter och skillnader men också dess samband till olika teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar att det finns starka samband mellan vissa entreprenöriella förmågor och problemlösning i matematik. Dock kan det finnas ett behov av att införa vissa entreprenöriella aspekter, som ansvar, engagemang och komplexitet, i undervisning i syfte att hjälpa eleverna att uppnå en djupinlärning i matematik. Resultatet visar också att undervisningsproblem ofta uppstår genom en sambandsbrist mellan lärare och elev. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån perspektivet att världen snabbt förändras och innehåller en allt större komplexitet vilket leder till ett behov av att förbereda eleverna matematiskt inför denna allt mer komplexa värld. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)