BVC-sjuksköterskors arbete med att främja anknytningen mellan barn och förälder

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Anknytning är ett starkt band som bildas mellan barn och förälder under uppväxten. Bristande anknytning kan påverka barnets utveckling och hälsa negativt. I Sverige erbjuds barnhälsovård till alla barn i åldern noll till fem år, vilket ger sjuksköterskan på barnavårdcentralen (BVC) en unik möjlighet att observera och främja anknytningen mellan barn och förälder. Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskans arbete med att främja anknytningen mellan barn och förälder. Tio BVC-sjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet indelas i tre kategorier som hur BVC-sjuksköterskorna i studien observerar och främjar anknytningen samt ger stöd till familjer med behov. Det övergripande temat är Vid varje möte observerar och främjar BVC-sjuksköterskan anknytningen mellan barn och förälder. Slutsats: BVC-sjuksköterskor har stor kunskap om anknytning, hembesök prioriteras och vinster kan finnas med att införa anknytning som sökord i journalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)