Sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Ineffektiv och bristande kommunikation är den främsta bidragande faktorn till vårdskador. Standardiserad kommunikation resulterar i förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalité. En väl beprövad kommunikationsmodell är SBAR, situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Sjuksköterskan ansvarar för säker informationsöverföring mellan vårdpersonal, vilket underlättas av god kommunikation och fungerande teamsamverkan vilket skapar förutsättningar för personcentrerad vård. Sjuksköterskan har även ett ansvar att arbeta med förbättringsarbete på en individuell och strukturell nivå. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR.   Metod: En icke systematisk litteraturöversikt, baserad på 19 vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] samt via manuell sökning. Granskning av artiklarna gjordes avseende dess vetenskapliga kvalité. Integrerad analys användes för att utarbeta resultatet.    Resultat: Sjuksköterskor upplevde mindre misstag och ökad noggrannhet vid användning av SBAR. De upplevde även att SBAR påverkade patientsäkerheten och säkerhetsklimatet samt hur dess struktur underlättade beslutsfattande. Flera positiva aspekter av SBAR beskrevs så som dess struktur, detaljrikedom, lättförstålighet, logik och effektivitet. Upplevelsen av förbättrat teamarbete och samarbete var också evident. Sjuksköterskor upplevde även ökat självförtroende och självsäkerhet vilket underlättade den interprofessionella kommunikationen. SBAR upplevdes främja interaktion och socialt stöd samt förhöjde den upplevda kvalitéten på mottagen kommunikation.   Slutsats: Resultatet visade hur SBAR och dess struktur bidrog till gynnsamma konsekvenser för individen, teamet och omvårdnaden men också på vilka hinder som finns för lyckad implementering. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att genom personlig reflektion och ansvarstagande bidra till förbättringsarbete. Genom att reflektera kring sina kommunikativa färdigheter, organisationens struktur gällande informationsöverföring samt sin egen upplevelse kan hen därigenom bidra till förbättrad patientsäkerhet, teamsamverkan och förbättringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)