Ledarskap, designstrategi och företagsamhet : En upplysande studie av armaturföretagen Bsweden – Zero – Örsjö Belysning

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: SYFTE Syftet med vår studie är att skapa en förståelse för hur de tre belysningsföretagen arbetar med ledarskap och design som en kreativ process för att ge en bild av hur ett ledarskap i designfokuserade företag kan se ut. METOD Uppsatsen har genomförts som en kvalitativ undersökning genom sammanlagt sex intervjuer. De tre armaturföretagen som valts ut är Bsweden, Zero och Örsjö Belysning. Fem stycken intervjuer ägde rum med personer på ledande positioner i dessa tre armaturföretag. En mejlintervju genomfördes även med en utomstående part. TEORI Delarna i teorin har delats upp på ledarskap, designstrategi och företagsamhet. För ledarskapsdelen tas ledarens roll upp, den kreativa ledarskapsstilen, ledning av kreativa individer och att leda designstrategi. Designstrategin tar i sin tur upp hur ett företag hittar sin inre röst som går att koppla till identitet och profil. Slutligen kommer vi in på företagsamhet, där företag och design framställs i en mer allmän bemärkelse. EMPIRI Intervjuerna genomfördes på plats på företagen och baserades på en öppen intervjuguide där respondenternas personliga åsikter eftersträvats. Respondenterna som valts ut har en ledande funktion inom de tre armaturföretag som undersökts med undantag för en person som istället haft en koppling till en större organisation med design som fokus (Svensk form). Denna intervju genomfördes via mejl och återfinns tillsammans med det andra empiriska materialet under bilagor. ANALYS OCH SLUTSATSER I detta avsnitt presenteras våra kopplingar mellan teori och empiri samt våra egna tankar. Avsnittet har här delats in med samma rubriker som i teoridelen, där vi under ledarskapet behandlar bland annat hur ledarna väljer kompetens, deras öppna ledarskapstil och intuitiva ledande. Vidare behandlas i designstrategin hur kompetens struktureras och hur framtida planer byggs upp efterhand i strategin samt företagsamhet där vi ser på design som både ska vara funktionell och lönsam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)