ATT STYRA APL I RÄTT RIKTNING

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Anna Nilsson; [2021-06-21]

Nyckelord: APL; yrkesidentitet; yrkesgemenskap; yrkeslärare;

Sammanfattning: Att styra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i rätt riktning är en uppgift som kräver förkunskap om vad som ärrätt riktning, men kräver också yrkeskunskap om vilka förmågor och teoretiska kunskaper eleven behöver haför att kunna bemöta arbetsmarknadens förväntningar. Studiens yttersta syfte är att genom en tydligare kopp ling mellan skolförlagd utbildning och APL minska avbrotten på barn- och fritidsprogrammet. Syftet ärockså att skapa en bättre och mer relevant utbildning för eleverna, vilket sker genom att belysa vikten avskolförlagd utbildning i relation till APL. Studien vill bidra till kunskapen om dessa elevers situation ochmöjligheter. Uppsatsen behandlar och berör olika lagar och regler som tigger till grund för det arbetsplatsför lagda lärandet. Även yrkeslärarens uppdrag och ansvar kommer att beröras. Nyckelord för studien är, relat ioner, yrkesidentitet och yrkesgemenskap, delaktighet, lärande samt skolförlagd utbildning och APL. Nyck elorden kommer att sättas i olika perspektiv, beroende på val av infallsvinkel. Teorin tar också upp synen påkunskapens utveckling, där Aristoteles syn på kunskap blir föremål för studien. Studien behandlar i en avslu tande del pragmatismen och där Deweys kunskapssyn kommer presenteras.Förhoppningen är att läsaren ska få en ökad förståelse för vilka faktorer som spelar in i elevens praktiska lä rande, men också hur den skolförlagda delen av utbildningen formar de praktiska kunskaperna och dessnytta. Därtill att få kännedom och förståelse för elevens lärstrategier och kunskap under APL. Uppsatsen be handlar också de förordningar och den forskning som Skolverket står bakom för en förbättrad kvalité påAPL.Studien är baserad på sex kvalitativa intervjuer som redovisar elevernas olika lärstrategier och huruvida dereflekterat över sitt lärande och vilka kopplingar som finns mellan den skolförlagda delen av utbildningenoch den arbetsplatsförlagda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)