JÄMFÖRELSE MELLAN TVÅ METODER FÖR BEDÖMNING AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Nyaz Kakahama; [2018]

Nyckelord: Förmaksvolym;

Sammanfattning: Kakahama N. Jämförelse mellan två metoder för bedömning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. Vänster förmak (VF) är en av de vanligaste parametrarna vid ekokardiografiska undersökningar. Vänster förmak är känt för att dilatera som svar på mitralisklaff-sjukdom och diastolisk dysfunktion som exempelvis ses vid både hypertrof kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM). En vanlig metod att mäta VF storlek är att mäta den anteroposteriora (AP) diametern i slutsystole med hjälp av M-mode. Vänster förmaks AP diametermätning ger ett endimensionellt mått som inte ger en rättvisande bedömning av den faktiska VF storleken, särskilt då förmaket är dilaterat. VF volym möjliggör mer korrekta mätningar vilka baseras till lägre grad på geometriska antaganden. Förmaksvolymen har visat sig vara en kraftfull prognostisk variabel vid en mängd olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med denna studie är att jämföra, area-längd metoden och Simpsons biplanmetod vid bedömning av VF volym genom att utlinjera endokardiet i exakt samma punkter. Studien omfattade 69 deltagare med sinusrytm. Bildinsamlingen med två dimensionell ekokardiografi (2DE) utfördes av en erfaren biomedicinsk analytiker(BMA). Volymsmätningarna med både Simpsons biplanmetod och area-längd metoden utfördes av en oerfaren BMA student. Pearsons korrelationskoefficient visade ett positivt linjärt samband mellan metoderna (r = 0,986, p <0,001). Bland-Altmananalys visade en medelvärdes-skillnad på -6,07 och one-sample T-test med p <0,05 tyder på signifikant skillnad mellan metoderna. Simpsons biplanmetod visade systematisk ett lägre värde för VF volymen jämfört med area-längd metoden. Nyckelord: Anteroposterior diameter, area-längd metod, Simpsons biplanmetod, två dimensionell ekokardiografi, vänster förmaksvolym

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)