Översvämningar och bebyggelse vid Mölndalsån

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Författare: Elin Svensson; Stephanie Hellstrand; [2012-02-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Den här uppsatsen analyserar och beskriver om översvämningar i Mölndalsån drabbar den omkringliggande bebyggelsen och vilka åtgärder som görs för att förebygga översvämningar. Då regnet kommer öka och det kommer bli allt hårdare vindar kommer översvämningarna öka i Göteborgsregionen, i bland annat Mölndalsån. Detta kan leda till översvämningar som kan komma att drabba Göteborgs stad, Mölndals stad och Härryda kommun. Exempelvis kan stora utgifter för reparation tillkomma vid ökande vattenflöden som orsakar skador på omliggande bebyggelse och miljö. En risk som skulle kunna uppträda om Mölndalsån blir översvämmad är att bebyggelse kan drabbas samt att de boende kan drabbas av både ekonomiska och personliga konsekvenser. Att drabbas ekonomiskt betyder att det kan bli kostsamt att betala skador som uppstår, att drabbas personligt betyder att människor som drabbas kan få sina ägodelar förstörda eller ådra sig en kroppslig skada. För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi arbetat utifrån tre frågeställningar som är: – Hur påverkar översvämningar i Mölndalsån den omkringliggande bebyggelsen? – Förebyggs översvämningar i området? – Hur förebyggs översvämningarna i områdena kring ån? För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en litteraturstudie, som går ut på att vi läst tidigare forskning. Vi har även använt oss av två intervjuer, där vi har valt två informanter som arbetar inom de områden som är aktuella för vår uppsats. För att få en bredare förståelse, valde vi att intervjua Lars Adrian som arbetar mer med risk och sårbarhet och Ulf Moback som arbetar med klimatfrågor. Till slut gjorde vi även en observation, där vi gick till fots från Gårdadämmet till Mölndals centrum, där ån försvinner ner under marken. När vi gjorde observationen, antecknade vi allt vi såg och fotade för att minnas. Då vi genomförde tre olika metoder, kan vi få en djupare förståelse och vi kan stärka vår data. Resultatet visar att bebyggelse kring Mölndalsån kommer att drabbas olika beroende på vilket material husen är byggda med och hur nära de är placerade ån. Vi kunde även se och läsa att det berodde på åldern på bebyggelsen då de flesta äldre hus var byggda med betong och sten medan en hel del modernare hus var av glas. När vi observerade såg vi att många äldre byggnader var bevarade och i dessa byggnader är det idag företag och andra affärsverksamheter. Privatpersoner är däremot bosatta i bostäderna som ligger lite längre bort från ån. I Göteborgs stad kunde vi se många äldre byggnader medan i Mölndals stad kunde vi se flera moderna byggnader av glas som låg precis vid ån. I dessa byggnader av glas befann det sig olika bilföretag. För att förebygga översvämningar i Mölndalsån behövs det göras åtgärder i och kring Mölndalsån. En del åtgärder har redan gjorts av Mölndals stad, Härryda kommun och Göteborgs stad. De började att samarbeta för något år sedan eftersom ån går genom båda städerna och det som händer i ån i Mölndals stad påverkar ån på den sidan som ligger i Göteborgs stad och tvärtom. De åtgärder som idag finns, observerade vi, vilket gjorde att vi såg med egna ögon en del av de åtgärder som gjorts i Mölndalsån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)