Samtal med fördomar : En studie om utvecklingssamtal med betoning på det interkulturella perspektivet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Jakob Klingstedt; Michael Karlsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande uppsats har haft ett syfte som utgått i att undersöka utvecklingssamtalets natur i den svenska skolan. Med hjälp av en systematisk litteraturstudie har en analys av utvecklingssamtalet med interkulturell betoning gjorts. Frågor som berörts är skolans flexibilitet och skolans kulturella kommunikationskanaler med vårdnadshavare. Det har även gjorts en jämförande analys gällande kulturella skillnader mellan olika utvecklingssamtal. Resultaten visar att fördomar gentemot invandrarföräldrar finns på flera plan i den svenska skolan. Förklaringen till dessa fördomar tycks vara uppväxt och erfarenhetsbaserade stereotyper. Studien visar på att ett interkulturellt förhållningssätt, som genomsyrar hela verksamheten, är att föredra för att lösa problem såsom stereotyper och rasism. I arbete mot stereotyper och rasism är det också viktigt att skolan är flexibel och kan situationsanpassa problemlösningar. För att kunna fungera som en flexibel verksamhet och begagna sig av ett interkulturellt förhållningssätt är kommunikation viktigt. Vidare är också tolerans, öppenhet och medvetenhet om skillnader mellan kulturer väsentligt. Studien visar även att de generella förväntningar som finns på utvecklingssamtal i grund och botten utgår ifrån nervositet och prestationsångest hos eleven. Beroende på vad eleven i fråga har presterat eller förväntas prestera yttrar sig denna nervositet på olika sätt i utvecklingssamtalets kommunikativa del. För att kunna motverka denna nervositet innan och under utvecklingssamtalet, är det viktigt att läraren bygger upp en lugn och trygg miljö kring elevens utvecklingssamtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)