Organisationen för nyanlända elever i svensk grundskolas senare år : Olika sätt att organisera skolgången för nyanlända elever och faktorer som påverkar nyanlända elevers hälsa

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att kartlägga vilka undervisningsmodeller som dominerat svensk grundskola för nyanlända elever. Hur skolor organiserar undervisningen. Det finns olika sätt att göra detta och aspekter som ses som framgångsfaktorer. Litteraturstudien är baserad på forskning inom ämnet svenska som andraspråk där författarna diskuterar för- och  nackdelar med de två dominerande undervisningsformerna,  förberedelseklass och elevers direktplacering i ordinarie klass.  Arbetet har också belyst vilka faktorer som påverkas nyanlända elevers hälsa i skolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)