Icke-matematiska ords påverkan på elevers förmåga i matematisk problemlösning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Henrik Nilsson; [2019]

Nyckelord: Matematik; Ordförståelse; Problemlösning;

Sammanfattning: I detta arbete undersöks huruvida för eleverna obekanta icke matematiska ord påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem. Undersökningen går ut på att elever får utföra matematisk problemlösning där vissa uppgifter har för eleverna obekanta icke-matematiska ord i formuleringen av de matematiska problemen. Genom att jämföra hur eleverna presterar på uppgifter beroende på om de har obekanta ord eller inte så försöker författaren identifiera om detta är ett problem som existerar, om uppgifternas komplexitet påverkar fenomenet samt hur lång tid eleverna lägger på de olika uppgifterna. Undersökningen fann att elever presterade tydligt sämre i uppgifter med för dem obekanta ord än med kända som krävde beräkningar i två led men väldigt liten skillnad i uppgifter med beräkningar i ett led. På en öppen fråga om det var något som eleverna tyckte var jobbigt i testet de gjorde så var de obekanta orden den mest nämnda faktorn. Intressant nog så tog eleverna längre tid på sig på enledsuppgiften med kända ord än uppgiften med obekanta ord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)