Konsumentens väg till retur : En kvalitativ undersökning gällande en konsuments returbeteende av modevaror via e-handeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Antalet inköp och returer via e-handel har under de senaste åren ökat kraftigt. Majoriteten av de varor som inhandlas via e-handeln är modevaror där även antalet returer inom denna produktkategori är hög. Denna uppsats syftar till att studera en konsuments returbeteende av modevaror via e-handeln. Det empiriska underlaget samlades in via fem kvalitativa intervjuer som kopplades till det teoretiska ramverket samt applicerades på studiens analysmodell. Studiens analysmodell kan förklara en konsuments returbeteende innehållandes tre komponenter, företagets returpolicy, konsumentens nivå av tillfredsställelse samt konsumentens utförande av retur. Resultaten i denna uppsats visar på att konsumentens returbeteende påverkas i hög grad av ett företags returpolicy där komponenten ansträngning spelar en stor roll. Tillfredsställelse har visat sig variera beroende på kravnivå och att konsumenter kan undvika att utföra en retur trots att de känner sig otillfredsställda. Ytterligare har utförandet av en retur visats bero på olika faktorer såsom passform och leverans. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)