Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. Studien är utförd med en kvalitativ ansats där sex socialsekreterare, alla med erfarenhet från nätverksplaceringar, svarade på semistrukturerade intervjufrågor. Det empiriska materialet analyserades tematiskt med hjälp av teorier som utgick från makt, sociala band och anknytning. I resultatet framkom att socialsekreterarnas upplevelser i det mesta är samstämmiga. De har en överlag positiv bild av nätverksplaceringar trots att de även tar upp flera nackdelar som väger in. De menar att man alltid ska se till varje barns bästa och utgå från vad hen har för behov. Där relationerna fungerar mellan de berörda anser de att nätverksplacering är ett bra alternativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)