Hur bevarar avdelningar kunskap? : - En kvalitativ studie av en matvarubutik

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I dagens kunskapsbaserade samhälle har intresset för Knowledge Management ökat. Bakgrunden är att kunskap har växt fram som en viktig organisatorisk resurs samtidigt som det leder till konkurrensfördelar. I dagens dynamiska arbetsmarknad tenderar anställda att mer frekvent byta arbetsplats, vilket innebär stora utmaningar för organisationer att behålla kunskap. Kunskapsförlust leder till stora kostnader, vilket innebär att organisationer behöver framgångsrika tillvägagångssätt för att bevara kunskap. Hur olika avdelningar inom en matbutik arbetar med att bevara kunskap vid personalomsättning finns det begränsad forskning om. Denna studie syftar till att förklara hur avdelningar inom en organisation arbetar för att bibehålla kunskap vid personalomsättning, och hur bevarandet av kunskap skiljer sig mellan avdelningarna. Detta studerades på en matvarubutik där fem avdelningschefer samt en butikschef intervjuades. Resultatet pekar på fyra faktorer som var utmärkande i arbetet med att bevara kunskap inom avdelningar, vilket var: mötesplats, intern arbetsmarknad, mentorskap och rutin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)