Samverkan, makt och motstånd i elevhälsoteamet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Erika Gullbrandsson; [2014-05-06]

Nyckelord: elevhälsa; samverkan; makt; diskursanalys;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera samverkan och relationer mellan olika experter i ett elevhälsoteam. Mer specifikt avser jag att studera vilka maktrelationer som blir synliga i ett elevhälsoteam. Det skall uppnås via besvarande av följande frågeställningar:1. Hur beskrivs samverkan mellan de olika professionerna i ett EHT?2. Hur ser relationen mellan elevhälsoteamets olika aktörer ut?3. Hur konstrueras maktrelationerna i elevhälsoteamet?4. Hur gör sig dominans och motstånd synligt?5. Hur tar individen anspråk på den makt som ges?Teori: Diskursteori med användande av Laclaus och Mouffes begreppsapparat. Centrala begrepp är bland andra nodalpunkt, det tecken som andra tecken relateras till, ekvivalenskedjor, de kedjor av ord som ger nodalpunkten dess mening och subjektspositioner, de olika roller ett subjekt ges i gruppen. Metod: Uppsatsen är en fallstudie och observationer, intervjuer och mötesprotokoll har använts för att sedan analyseras genom Diskursanalys, eller med ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Resultat: Maktrelationerna konstrueras genom att acceptera eller göra motstånd åt den dominerande tolkningen eller synen som råder. Maktrelationerna konstrueras genom de sanningar som görs rådande, exempelvis den barnsyn man ger uttryck för och genom att bryta ner de territoriella gränserna professionerna emellan. Maktrelationerna kan bland annat förstås som efterfrågan på olika professioners expertis, genom bekräftelse av varandras utsagor, genom ifrågasättande eller bristen på ifrågasättande av de rådande sanningarna och genom värderande av de perspektiv man har att tillgå. Genom att teamet har ett tydligt fokus på elevens situation skapar de ett holistiskt synsätt, som enligt Housley (2003) bibehåller sunda maktrelationer. Dessutom lyftes ett par outnyttjade frirum som kan bidra till att synliggöra teamets utvecklingsarbete och i förlängningen även skolans. Dels finns det subjektspositioner för kurator som socialt perspektiv och att utveckla, och dels finns det ett stort utrymme i teamets protokoll som kan synliggöra det eventuella samverkansarbetet som sker. Ett synliggörande av teamets arbete är det som krävs för att kunna hitta utveckling och möjlighet att ta ställning till och utvärdera det arbete som sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)