MINDRE RÖTT KÖTT - MILJÖ ELLER HÄLSOFRÅGA? : En enkätstudie om konsumenters upplevda kunskap om livsmedels påverkan på miljön.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Författare: Linnéa Eriksson; William Englund; [2020]

Nyckelord: Miljö Hälsa Röttkött;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund Den svenska befolkningen äter nästan dubbelt så mycket rött kött än livsmedelsverkets rekommendationer. Då rött kött har stor påverkan på miljön kan ökad livsmedelskunskap leda till förbättrade matvanor ur ett miljöperspektiv. Syfte Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda kunskapen kring olika livsmedels påverkan på miljön. Detta gjordes genom att undersöka konsumenter som ur ett miljöperspektiv aktivt valt att minska konsumtionen av rött kött. Vidare var syftet att undersöka vilka livsmedel som konsumeras istället för rött kött samt om den upplevda kunskapen och hur livsmedelsvalen skiljde sig beroende på kön eller utbildningsnivå. Metod Undersökningen gjordes med en webbenkät som publicerades på Facebook hösten 2019. Inklusionskriterierna för studien var att personerna skulle vara 18 år eller äldre, vara bosatta i Sverige samt under det senaste året valt att minska på rött kött av miljöskäl. Resultat Samtliga respondenter skattade i högst utsträckning att kyckling hade störst påverkan på miljön. Vid minskad konsumtion av rött kött hade kvinnor i större utsträckning valt att konsumera baljväxter medan män valt fisk. Den upplevda livsmedelskunskapen hos respondenterna visade sig vara måttlig och visade ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män samt låg- och högutbildade. Slutsats Trots att studien inriktade sig till de som av miljöskäl valt att minska på rött kött var det intressant att se att majoriteten även gjorde det av hälsoskäl. Studien bestod till största delen av kvinnor som visade sig främst välja baljväxter medan män valde fisk. En större andel av respondenterna var högutbildade som även de valde att äta framförallt baljväxter. Ett ökat intag av vegetabilier tros vara korrelerat med bättre hälsa men även till mindre miljöpåverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)