Sekularism och självmord idag : En kvalitativ innehållsanalys gällande ny forskning inom området sekularism och självmord baserat på Emilé Durkheims tidigare forskning i hans verk Självmordet (1897)

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Självmord är ett fenomen som funnits så länge vi kan minnas. Självmord och sekularism är ett någorlunda nyare fenomen men diskuterades först av sociologen Emilé Durkheim i hans verk Självmordet (1897/1983). Syftet med denna rapport är att undersöka just sambandet mellan sekularism och självmord, men även andra faktorer som kan spela in på självmordsfrekvensen i dagens moderna samhälle, baserat på de faktorer Durkheim påvisat i sitt verk. Frågeställningarna som rapporten grundas på är 1) Finns det ett klart samband mellan den sekulära befolkningen i ett land och högre självmordsfrekvens inom ny forskning? Och 2) Vilka faktorer, åsido sekularism, spelar in på självmordsfrekvensen i sekulära länder enligt ny forskning? Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys där specifika termer och ord söktes upp i ny forskning. Dessa termer är baserade på de orsaksfaktorer som Durkheim nämnt i sitt verk. Resultaten presenterades genom ett kodschema och visade bland annat att det finns ett samband mellan sekularism och högre självmord, som Durkheim påstått. Det verkar främst vara den religiösa gemenskapen som fungerar som ett skyddsnät för individen och desto mer religiös en gemenskap är desto lägre självmordsfrekvens verkar framkomma. Faktorer, åsido sekularism,  som påvisade högst självmordsfrekvens var bland annat kön (män) , ålder (50+) och socioekonomiska faktorer (specifikt arbetslöshet).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)