HR-omvandling på lösa grunder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

Sammanfattning: SyftetmeddennauppsatsärattkartläggaDaveUlrichsteoretiskagrundförkon-­‐ceptetHRTransformationochprövahållbarhetenidenteoretiskagrunden.TidigareforskningharfokuseratpåkonsekvensernaavimplementeringenavkonceptetmedandennastudiefokuserarpåUlrichsteoretiskabakgrund.Förattkartläggaochhållbarhetsprövakonceptetharjaganväntmigavargumen-­‐tationsanlys.Genrebestämninghargjortsmedhjälpavettnarrativtförhållnings-­‐sättochenstrategifördekonstruktion.ResultatetvisarattUlrichskonceptbyggerpåargumentsomsaknarempirisktstöd,ibådetidigellersenarelitteratur.PresentationenavHRTransformationharväldigtstoralikhetermedmanagementkonceptetBusinessProcessReengi-­‐neering(BPR).DessutomvisaruppsatsenpåattHRTransformation,precissomBPR,saknarempiriskstödfördetutlovaderesultatet.Ulrichundvikerattrefera-­‐ratillforskningsomstödförmodellentrotsattdelaravdenharmerän15årpånacken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)